Có 1 kết quả:

fén shān

1/1

fén shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hill cemetery
(2) graveyard
(3) grave
(4) grave mound
(5) low wall at the back of a traditional tomb