Có 1 kết quả:

fén yíng

1/1

fén yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grave
(2) tomb
(3) graveyard
(4) cemetery
(5) fig. one's native place (where one's ancestors are buried)