Có 1 kết quả:

zhuì mǎ

1/1

zhuì mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fall off a horse