Có 1 kết quả:

Tǎn shàng ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tanzania (Tw)