Có 1 kết quả:

tuó zi

1/1

tuó zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lump
(2) heap