Có 1 kết quả:

pī jiàn

1/1

pī jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blank (for a coin etc)
(2) breed or strain