Có 1 kết quả:

pī bù

1/1

pī bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unbleached and undyed cloth
(2) gray cloth