Có 1 kết quả:

pī liào

1/1

pī liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) semifinished materials
(2) CL:塊|块[kuai4]