Có 1 kết quả:

chuí tǐ

1/1

chuí tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pituitary gland