Có 1 kết quả:

chuí mù ㄔㄨㄟˊ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển phổ thông

màn trướng, màn che