Có 1 kết quả:

chuí mù

1/1

chuí mù

giản thể

Từ điển phổ thông

màn trướng, màn che