Có 1 kết quả:

chuí guà

1/1

chuí guà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hang down
(2) suspended