Có 1 kết quả:

chuí sǐ zhēng zhá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deathbed struggle
(2) final struggle (idiom)