Có 1 kết quả:

chuí qì

1/1

chuí qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shed tears