Có 1 kết quả:

chuí xián

1/1

chuí xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to water at the mouth
(2) to drool

Một số bài thơ có sử dụng