Có 1 kết quả:

chuí zhí

1/1

chuí zhí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thẳng đứng

Từ điển Trung-Anh

(1) perpendicular
(2) vertical