Có 1 kết quả:

chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

vertical or short takeoff and landing aircraft