Có 1 kết quả:

chuí zhí wěi yì

1/1

chuí zhí wěi yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (aviation) tailfin
(2) vertical stabilizer