Có 1 kết quả:

chuí zhí qǐ luò fēi jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

vertical takeoff and landing aircraft