Có 1 kết quả:

chuí zhí zhóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vertical shaft
(2) (math.) vertical axis