Có 1 kết quả:

chuí tǐ

1/1

chuí tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pituitary gland