Có 1 kết quả:

chuí tiáo

1/1

chuí tiáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) falling hair of a child
(2) (fig.) child

Một số bài thơ có sử dụng