Có 1 kết quả:

lěi qì

1/1

lěi qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to build a structure out of layered bricks or stones