Có 1 kết quả:

yuán yī

1/1

yuán yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

moss under old walls

Một số bài thơ có sử dụng