Có 1 kết quả:

diàn shàng

1/1

diàn shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay for sb