Có 1 kết quả:

diàn liào

1/1

diàn liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) packing material
(2) lagging
(3) litter