Có 1 kết quả:

diàn liào ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) packing material
(2) lagging
(3) litter