Có 1 kết quả:

diàn dàng

1/1

diàn dàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill a blank space
(2) to fill a slot (in a newspaper column, a TV program etc)