Có 1 kết quả:

diàn jiǎo shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stepping stone
(2) fig. person used to advance one's career