Có 1 kết quả:

diàn gāo

1/1

diàn gāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a support
(2) to raise
(3) to bolster
(4) to jack up