Có 1 kết quả:

kuǎ tái

1/1

kuǎ tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall from power
(2) to collapse
(3) demise