Có 1 kết quả:

gěng zi

1/1

gěng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strip of high ground
(2) low earth dyke separating fields