Có 2 kết quả:

Āī jíāi jí

1/2

Āī jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Egypt

āi jí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Ai-cập