Có 1 kết quả:

Āī jí dòu

1/1

Āī jí dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chickpea