Có 1 kết quả:

Āī fú dùn

1/1

Āī fú dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Everton (town in northwest England)
(2) Everton soccer team