Có 1 kết quả:

Āī dé jiā · Sī nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China