Có 1 kết quả:

Āī dé · Mǐ lì bān dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ed Milliband, UK labor politician, opposition leader from 2010