Có 1 kết quả:

Āī lā tuō sè ní sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eratosthenes of Cyrene (c. 276-c. 195 BC), ancient Greek mathematician and inventor