Có 1 kết quả:

Āī wén

1/1

Āī wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Evan
(2) Avon
(3) Ivan