Có 1 kết quả:

Āī wén sī

1/1

Āī wén sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Evans
(2) Ivins
(3) Ivens