Có 1 kết quả:

Āī wén sī ㄚㄧ ㄨㄣˊ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Evans
(2) Ivins
(3) Ivens