Có 1 kết quả:

Āī wén máo sī ㄚㄧ ㄨㄣˊ ㄇㄠˊ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Avonmouth in southwest England
(2) same as the Bristol channel 布里斯托爾海峽|布里斯托尔海峡[Bu4 li3 si1 tuo1 er3 hai3 xia2]