Có 1 kết quả:

Āī sī tè lǎng

1/1

Āī sī tè lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anders Jonas Angstrom or Ångström (1814-1874), Swedish physicist