Có 1 kết quả:

Āī ěr wéi sī · Pǔ léi sī lì ㄚㄧ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄟˊ ㄙ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Elvis Presley (1935-1977), US pop singer and film star