Có 1 kết quả:

Āī dí kǎ lā

1/1

Āī dí kǎ lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era