Có 1 kết quả:

Āī lǐ wēn

1/1

Āī lǐ wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yerevan, capital of Armenia 亞美尼亞|亚美尼亚[Ya4 mei3 ni2 ya4]