Có 1 kết quả:

chéng shì yī lài zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

"urban dependence disease" (sufferers are unwilling to give up city comforts and return to the countryside)