Có 1 kết quả:

Yù duō lì huáng hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Queen Victoria (1819-1901), reigned 1837-1901