Có 1 kết quả:

zhí qín ㄓˊ ㄑㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be on duty (of a security guard etc)