Có 1 kết quả:

zhí dǎo

1/1

zhí dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to direct (a film, play etc)