Có 1 kết quả:

zhí yì

1/1

zhí yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be determined to
(2) to insist on