Có 1 kết quả:

zhí niù

1/1

zhí niù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stubborn
(2) willful
(3) pigheaded
(4) Taiwan pr. [zhi2 ao4]